ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

 

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2562

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา