คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ

งานบริการในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

 

ขอวิทยฐานะ ว17

 

ขอวิทยฐานะ ว21

 

เลื่อนเงินเดือน เมษายน 63

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือการบริหารงานบุคคล

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา