คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน One Stop Service

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 

แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

งานบริการในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

 

ขอวิทยฐานะ ว17

 

ขอวิทยฐานะ ว21

 

เลื่อนเงินเดือน เมษายน 63

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือการบริหารงานบุคคล