การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

4 มิ.ย. 2563 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ตามปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการในทุกเดือน เพื่อวางแผน กำหนดทิศทาง แนวทาง การบริหารงานวิชาการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

 

7 พ.ค. 2563 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อกำหนดแผนงาน แนวทาง ทิศทางการบริหารงานในเชิงวิชาการของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา