ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

การประชุมประธานศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2564

001  002

 

         003                004

การประชุมผู้ประธานศูนย์ฯ รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.3 ครั้งที่1/2564 วันที่25ตุลาคม2564 ณ ห้องประชุมห้องเรียนสีเขียว

 

ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด

221222

224223

22 มิถุนายน 2564 นายพัฒนะพัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศุภชัยจันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยมี ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม,ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

211212

213214

21 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต) ประจำปี 2564 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม และข้าราชการบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประชุมสัมมนา โดยมี ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเบญรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

 

 

 

 

ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

181182

183184

18 มิถุนายน 2564 ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายชุติพนธ์จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และนายอภิชัยเสนาโยธี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพรพินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้ริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.ขอนแก่น ณ ร.ร.บ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลด้านต่างๆ

 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

141142

143144

 

ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารพี่เลี้ยง (COACHING) ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ รอบ 6 เดือน ได้แก่ 1.นางสาวชนิศกัณฐ์มณีศรีรักษา ผอ.ร.ร.บ้านโจดใหญ่ 2.นางนิตยาธงไชย ผอ.ร.ร.บ้านป่าเป้า 3.นายเสริมพลแสบงบาล และ 4.นางนฤมลมีเพียร ผอ.ร.ร.บ้านคึมชาดหนองผงนาดี

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา

appaelX