จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

211212

213214

21 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต) ประจำปี 2564 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม และข้าราชการบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประชุมสัมมนา โดยมี ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเบญรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3