ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

Niyom

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

23.64 หลักเกณฑ์อัตรากำลัง

1348 การบริหารอัตรากำลัง ขรค. สพฐ. (ตาม ว 23-63)

30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน ตน. ย้าย โอน ขรค และย้าย ขรพ. เป็นตำแหน่ง 38 ค. (2)

698 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ขรค. ในสถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณ ปีงบ 63

1192 กำหนดการคัดเลือก ตาม ว -2564

1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศน. สังกัด ศธ.

เกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด ย้าย โอน 38 ค.(2)

แนวปฏิบัติ สพฐ.60 เกี่ยวกับอัตรากำลัง

พรบ.เงินเดือน ขรค.และบค. พ.ศ.2547

ว29หลักเกณฑ์วิธีการโอน

สพฐ. แนวทางและวิธีคัดเลือกศึกษานิเทศก์

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

กคศ. ว19.61 หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

ขับเคลื่อน 6(1) 6(2)

ตัวชี้วัดการย้ายครู ปี 2565

ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินย้าย ผอ.ร.ร. 64

ปฏิทินการย้ายครู ปี 2565

7.64 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ.

หลักเกณฑ์ประเมินย้าย ผอ.ร.ร. 64

3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตการ กลไกล การประเมินผู้ปฏิบัติงานต่ำ

หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมิน 38 ค.(2)

18 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรค. ในช่วง โควิด

ไฟล์-ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ-ครั้งที่-1

หลักเกณฑ์การประเมิน

1.  หลักเกณฑ์การประเมินฯ

2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

ว  23 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรค.

 

4.การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนา ก.ค.ศ. ว 22-60

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ก.ค.ศ.ว21.60

19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ช่วงเปลี่ยนผ่านการยื่นวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ PA

4-2564(ลดระยะเวลาตามเงื่อนไข)

สรุปวิทยฐานะ ว9 ว10

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ว่าด้วยการอุทธรณ์ ปี 50

ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2551

ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ฯ พ.ศ. 2561

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์-พ.ศ.-2550

5 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มฯ ด้านพัสดุ

4 แนวประพฤติปฏิบัติตนของ ขรค.ฯ ตามประมวลฯ

ระเบียบ กค.0001ค่าครองชีพ ขรก.

ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบค่าตอบแทน นอกจากเงินเดือน

ระเบียบสำนักนายก การลาปี55

หนังสือเวียน กคศ.ว8-2565 เรื่อง ซักซ้อมการลาป่วย ในช่วงโควิค

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา