ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

Niyom

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและอ.ก.ต.ป.น.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการศูนย์ฯและอ.ก.ต.ป.น.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 , 12 และหมวด 5 ข้อ 26 แห่งระเบียบ คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2558

จึงให้ท่านพิจารณาดำเนินการดังนี้

     1. คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง

     2. คัดเลือกคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของศูนย์

     3. ให้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตามข้อ 1 และข้อ 2 ตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมสำเนาบันทึกการประชุม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

krutหนังสือราชการ

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา