รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

รายงานผลการบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ2562

 

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒฯ ในปีงบประมาณ2562

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา