ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

Niyom

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน One Stop Service

 

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 

 

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

งานบริการในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

 

 

ขอวิทยฐานะ ว17

 

 

ขอวิทยฐานะ ว21

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

 

 

คู่มือการบริหารงานบุคคล

 

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา